EXHIBITION

'Open Studio'

2016

 

Studio Morinoie, ​ Kyoto

photo: T.Hayashiguchi